Wij van Elbertse Groen service, zijn voor het onderhoud aan bomen toegespitst tot het behoud van bomen. Dit doen wij door gebruik  te maken van  de juiste materialen om de bomen te sparen; bijvoorbeeld lichte hoogwerkers waar kan en met verstand en beleid het beoogde werk uitvoeren. Maar al te vaak worden vanwege een klein budget te zware en te grote machines ingezet om toch maar de klus te kunnen klaren. Vaak wordt door de  ( verkeerde) kostenbesparing  te zwaar materiaal ingezet waardoor de totale schade aan de betreffende boom na het uitgevoerde werk onnodige beschadiging oploopt doordat bijvoorbeeld verdichting en wortelschade ontstaat. Paden worden vaak ook totaal verwoest zodat het een kwelling wordt om ze na het uitgevoerde werk nog te gebruiken. En heeft met nog meer kosten om de boel op te knappen. Wij van Elbertse Groenservice zullen daarom altijd alle aspecten meenemen in onze werkzaamheden. Hierdoor zijn wij van Elbertse Groenservice dan misschien iets duurder dan een ander maar ook hierin geld goedkoop is vaak duurkoop! Door het laten uitvoeren van bijvoorbeeld boomveiligheidscontroles, heeft u continue een goed overzicht van uw bomenbestand. Weet u ook waar de zwakke punten zitten die aandacht en of actie nodig hebben, of juist niets, wat normaal vaker voorkomt.   Dit is voor alle vormen van houtopstand toe te passen.

Belangrijke speerpunten bij bos en of park met achterstallig onderhoud zijn:  

1. Hoofdstructuur origineel ontwerp respecteren/ onderzoeken

2. Originele houtopslag van het originele ontwerp uitlichten of vrij zetten en de ruimte te geven om te pronken in hun wasdom. Bijvoorbeeld een gezichtsbepalende beuk letterlijk weer zichtbaar maken.

3. Toekomst bomen selecteren en veiligstellen en begeleiden naar de toekomst maar nog steeds passend in het originele ontwerp en of de wens van de eigenaar.

4. Toekomst bomen aanplanten waar nodig,  die de leegtes opvangen van de gezichtsbepalende oude bomen.

Laanbomen op veiligheid controleren en onderhoud plegen:

Zodra er oude exemplaren uit beginnen te vallen en de laan duidelijk in verval raakt is het soms beter om opnieuw te beginnen. Ofwel kappen van de oude bomen groeiplaatsvoorbereiding toe te passen en nieuwe aanplant volgens de oude maatvoering aanbrengen. Bijvoorbeeld oude rijnlandse roede. Solitaire bomen: Probeert men natuurlijk zo lang mogelijk intact te houden. Maar ook daarbij moet men mits men de sfeer en egards die er ooit bedoeld zijn tijdens het ontwerpen van het bos en of park, toekomstgericht blijven denken. Dit houdt in dat we soms 150 tot 200 jaar vooruit dienen te kijken. Dus niet onder oude bomen proberen te planten, ter vervanging van de oude. Negen van de tien keer wordt dit een misvormde boom die geen hoge leeftijd zal gaan bereiken. En of nog erger het beeld dat dit opvolgende exemplaar zal geven zal nooit bevredigend zijn en een irritatiepunt blijven in de toekomst. Beter is het om de oude bomen als zij op zijn of niet meer in stand te houden, te kappen en te verplanten. Of een plaats in de buurt van deze oude boom op te zoeken die enigszins hetzelfde effect zal hebben in het landschap. Zoals dit ooit bedoeld is.

HOE OM  TE GAAN MET MONUMENTALE BOMEN

Optimale groeiomstandigheden zijn zeer van belang.  Tijdens werkzaamheden in de buurt van deze bomen moet men in feite visualiseren of we 150 - 200 jaar terug in de tijd leven ten aanzien van de boom in kwestie. Toendertijd hadden ze ook geen zware machines die vaak de oorzaak zijn van verdichting van de doorwortelbare grond en beschadiging van de steunwortels en wortelaanlopen wat verstoring van de bodemhuishouding kan veroorzaken. Beschadiging aan de wortels en aanrijschade vormen poorten voor allerlei virussen en bacteriën die normaliter buitengehouden worden door de barrière zones van de boom. Ook sterk wisselende grondwaterstanden kunnen ernstige gevolgen hebben, met name voor monumentale bomen. Zij kunnen nu eenmaal hun wortels niet snel aanpassen bij schommelingen van de grondwaterstand. Ook cultuur technische werkzaamheden in de buurt van de boom , bijvoorbeeld een nieuwe sloot graven, zijn vaak nadelig voor de boom. Door bijvoorbeeld een boomeffect analyse uit te laten voeren kunnen grote problemen worden voorkomen. Wij van Elbertse Groenservice zijn hierin het adviesorgaan als het gaat om dreigende veranderingen ten nadele van de boom. Door de experts van Elbertse Groenservice tijdig in te schakelen kunnen wij, Elbertse Groenservice u behoeden van het toebrengen van onherstelbare schade door toedoen van bouwactiviteiten en dergelijke. Vaak kan het advies al afdoende toepasbaar zijn, na een korte en volledige rapportage. Dit scheelt enorm in de kosten. Soms is het beter om diverse metingen te doen om zo een beeld te krijgen van de behoeftes van de boom. Bijvoorbeeld peilbuizen plaatsen ten behoeve van grondwater metingen.  Dit soort metingen hebben alleen zin als er ruim voor de op handen zijnde veranderingen begonnen kan worden met het informatie inwinnen. Dit zodat er ruim van te voren voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden om bijvoorbeeld het grondwaterpeil kunstmatig op peil te houden. Of om een stuk gebied af te zetten.